Medlemsvilkår 50plussTreffen

1. Avtalens parter

Avtalens parter er Copyleft Solutions AS (org.nr. 982116252), (heretter Tilbyder) og Bruker av Tjenesten. Med Bruker menes en person som tar i bruk hele eller deler av Tjenesten som tilbys av Tilbyder via nettstedet 50plussTreffen.

2. Avtalens formål

Formålet med denne avtalen er å sikre forutberegnlighet og åpenhet om vilkår og betingelser, knyttet til bruk av Tjenesten.

3. Tjenestens formål

 • Tilbyder tilbyr Tjenesten 50plussTreffen til personer fra 50 år og oppover som ønsker vennskap, kjæreste, reisefølge mv.
 • Tilbyder tilbyr Tjenesten til norske, svenske og danske statsborgere og andre som er fast bosatt i Norge, Sverige eller Danmark.
 • Formålet er å legge forholdene til rette for seriøse, langvarige relasjoner. Profiler med seksuelt innhold eller seksuelle undertoner godtas ikke.
 • Tjenesten er basert på positiv aktivitet og initiativ fra Brukere av Tjenesten.
 • Tjenesten kan benyttes gratis med begrenset funksjonalitet. Betalende brukere får tilgang til hele Tjenesten.
 • Tilbyder bidrar ikke aktivt overfor Brukere, men tilrettelegger nettstedet slik at Brukerne kan knytte kontakter.

4. Tilbyders forpliktelser

 • Tilbyder forplikter seg til å holde Tjenesten tilgjengelig for bruker, med enkel og tilgjengelig funksjonalitet, så langt det lar seg gjøre.
 • Tilbyder skal sørge for at informasjon Bruker lagrer i Tjenesten, skal holdes utilgjengelig for uvedkommende. Med «uvedkommende» menes for eksempel personer Bruker ikke har invitert, personer som anmoder om informasjon om Bruker mv.

5. Brukers forpliktelser

 • Bruker godkjenner at de publiserbare opplysninger vedk. har gitt i sin profil og eventuelle bilder som legges ved, publiseres på 50plussTreffen.
 • Bruker forplikter seg til ikke å komme med ærekrenkende, diskriminerende, rasistiske, pornografiske eller andre straffbare ytringer overfor andre personer. Det er også ulovlig å forfølge eller trakassere andre Brukere.
 • Bruker må heller ikke opptre støtende eller useriøst. Vurderingen av hva som er useriøst/støtende, gjøres av 50plussTreffen. 50plussTreffen har rett til å utestenge medlemmer som opptrer slik, fra nettstedet.
 • Bruker forplikter seg til ikke å legge inn feilaktige opplysninger i profilen, som for eksempel profilbilde av en annen eller oppgi feil kjønn/alder.
 • Bruker forplikter seg også til ikke å legge ut personlige opplysninger som fullstendig navn, adresse, e-post eller telefonnummer i profilen.
 • Bruker må ikke presse noen til fortsatt kontakt etter at de ettertrykkelig har sagt opp all sin kontakt med Bruker.
 • Bruker forplikter seg til ikke å legge inn lenker til annet materiale samt komme med henvisning til andre internettsider.
 • Dersom Bruker bryter noen av de ovenstående reglene, kan brukerkontoen bli slettet. 50plussTreffen har rett til å nekte nytt medlemskap til personer som tidligere har fått sin profil slettet.
 • Når Brukerens profil slettes fra 50plussTreffen, refunderes ikke evt. resterende medlemsavgift.
 • Bruker har ansvaret for at e-postadresse som er registrert på brukerstedet, fungerer til enhver tid.
 • Bruker må selv ta fullt ansvar for informasjonen i sin brukerprofil og for sin kommunikasjon med andre medlemmer.

6. Priser, tjeneste mv.

En bruker som ønsker å benytte alle tjenester (betalTjenestene) aksepterer følgende vilkår:

 • Bruker inngår en avtale med Tilbyder.
 • Bruker kan velge mellom å betale for en periode eller inngå en avtale om fast trekk.
 • Dersom Bruker inngår en avtale om fast trekk, gjelder følgende vilkår:
  • Abonnementstjenesten løper inntil den blir sagt opp av en av partene.
  • Abonnementstjenesten betales på forskudd for avtalt periode. Oppsigelsestiden er 5 dager før neste periode starter.
  • Dersom oppsigelse ikke varsles innen fristen, vil abonnementet løpe en ny periode.
  • Oppsigelse må varsles skriftlig, enten via brev eller melding via Tjenesten. Dersom vanlig e-post benyttes, må oppsigelsen legges som vedlegg i et underskrevet dokument.
 • Tilbyder kan avslutte profil til ikke-betalende Bruker som ikke har hatt aktivitet på sin profil de siste 4 måneder.

7. Ansvarsbegrensninger

 • Tilbyder har intet ansvar for om Bruker knytter nye vennskap, kjæreste mv.
 • Tilbyder har intet ansvar for økonomisk eller ikke-økonomisk tap som følger av bruk av Tjenesten.
 • Tilbyder er ikke ansvarlig for forløpet av samarbeidende parters arrangementer, som for eksempel arrangementer av singelturer og singeltreff.  
 • Tilbyder er ikke ansvarlig for arrangementer eller turer Brukerne selv velger å delta på og som arrangeres av andre Brukere på 50plussTreffen.
 • Tilbyder har intet ansvar for enkeltmedlemmers handlinger. Tilbyder kan for eksempel ikke holdes ansvarlig dersom Bruker legger inn feil opplysninger om seg selv.

8. Reklamasjon

Bruken plikter å reklamere skriftlig uten ugrunnet opphold.

9. Mislighold

 • Ved mislighold av Avtalen fra Bruker sin side, kan Tilbyder etter varsel, stenge Bruker sin profil slik at Bruker ikke får tilgang til Tjenesten.
 • Ved vesentlig mislighold fra Bruker, kan Tilbyder uten varsel straks stenge Brukers profil og slette informasjon som er lagt ut av Bruker på Tjenesten.
 • Bruker skal ved mislighold holde Tilbyder skadesløs ved å kompensere Tilbyders økonomiske tap uavkortet. Ved mislighold at Tilbyders forpliktelse, kan Bruker etter å ha reklamert etter punkt 8, kreve prisavslag etter punkt 10.

10. Prisavslag mv.

Ved mislighold fra Tilbyder kan Bruker kreve prisavslag tilsvarende 1 måneds betaling. 

11. Tilbyders endringer i brukervilkårene

Tilbyder forbeholder seg retten til når som helst å endre disse Brukervilkår. Brukeren anses informert om slike endringer så snart endringene publiseres på Webområdet. Endringene trer i kraft en måned etter at de er publisert på Webområdet. For de Brukere som har registrert seg på Webområdet etter at endringene er publisert, skal endringene gjelde umiddelbart ettersom de nye Brukervilkår uttrykkelig ble godkjent ved registreringen av medlemskapet.

For eksisterende Brukere gjelder følgende:

11.1 Opprinnelig Abonnement Tegnet Av Bruker Er Fortsatt Gyldig
Brukeren har da rett til å kreve at de Brukervilkår som gjaldt når han eller hun tegnet Abonnementet skal fortsette å gjelde til abonnementsperioden utløper.

11.2 Opprinnelig Abonnement Tegnet av Bruker har utløpt
Brukeren kan da, når som i løpet av de fire (4) månedene etter datoen hvor de nye Brukervilkårene trer i kraft, si opp sitt medlemskap i henhold til prosedyren referert til i punkt 8 om "Oppsigelse av medlemskap". Etter denne perioden på fire (4) måneder skal de nye Brukervilkårene anses som godkjent av Brukeren, med mindre han eller hun ikke har sagt opp sitt medlemskap.

Medlemmer oppfordres derfor til å lese den siste versjonen online på Webområdet.


12. Tvist

Partene plikter å søke tvister løst i minnelighet.

13. Verneting

Oslo Tingrett er verneting.

Avtaleforholdet skal bedømmes etter norsk rett.

14. Angrerett

Det er ikke angrett på kjøp av Plussmedlemskap på 50PlussTreffen. Ved kjøp av Plussmedlemskap får Brukeren full tilgang til 50PlussTreffen sine digitale tjenester og digitalt innhold over en tidsbestemt periode fra og med datoen for kjøpet. Angrefristen gjelder derfor ikke på 50PlussTreffen sine Plussmedlemskap. Brukeren godkjenner dette ved å bekrefte kjøp av Plussmedlemskap hos 50PlussTreffen. Brukeren kan prøve nettstedet gratis som basismedlem før Plussmedlemskap kjøpes.

15. Avtalens bindende virkning
Ved registrering av profil aksepterer Bruker avtalens betingelser.